121 χρόνια πριν…

αρχείο ανθοκομική

H 63η επίσημη διοργάνωση της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς, στην πραγματικότητα μετράει  πάνω από 100 χρόνια ιστορία, σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία που είχε φέρει στο φως έρευνα του Σταύρου και Παναγιώτη Θανόπουλου, στα αρχεία των αθηναϊκών εφημερίδων της εποχής και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Κηφισιά» τον Απρίλιο  του 2008 στο τεύχος 993.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και κάτοικος Κηφισιάς, Θεόδωρος Δηλιγιάννης, ο οποίος είχε την κατοικία του στην οδό (σήμερα) Λεβίδου και Δηληγιάννη, έκανε τα εγκαίνια της Ανθοκομικής … το 1896 μαζί με το δήμαρχο Αθηναίων.

Από το αρχείο της εποχής:

«Την προσεχή Κυριακήν ωραία πανηγυρική εορτή διοργανώνεται εν Κηφισσία επί τη εγκαινίσει της αδελφότητος των ανθοκόμων και κηπουρών. Μετά την επίσημον  τελετήν εν τη εκκλησία, όπου προσεκλήθησαν πάσαι αι δημόσιαι και δημοτικαί   αρχαί, οι εορτάζοντες θα μεταβώσιν εν σώματι εις την πλατείαν και εκεί υπό τους ήχους της μουσικής θ’ ανοιχθή η επί τούτω διοργανωθείσα έκθεσις και αγορά ανθέων και οπωρών. Την εσπέραν θα καώσι πυροτεχνήματα. Ο σιδηρόδρομος ηλάττωσε τας τιμάς εις το ήμισυ επί τη εορτή ταύτη, ήτις δεν αμφιβάλλομεν ότι θα συγκεντρώση εις το δροσόλουστον και μυροβόλον προάστειον όλον τον φιλόκαλον και φιλανθή κόσμον των Αθηνών».

(«ΕΣΤΊΑ» 15-5-1896)

«Αύριον Κυριακήν, η Εταιρία των Σιδηροδρόμων Αττικής χάριν της εν Κηφισιά τελουμένης εορτής των ανθέων, τίθησαν, αμαξοστοιχίας μετά μεσημβρίαν ανά πάσαν ώραν μέχρι της 9ης».

(«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 18-5-1896) Επέτυχε λαμπρά η χθεσινή έκθεσις ανθέων εν Κηφισιά. Η αδελφότης των κηπουρών και ανθοκόμων, η οποία επί τοις εγκαινίοις της συστάσεώς της διωργάνωσε την έκθεσιν, επροκάλεσε χθες μεγάλην συρροήν κόσμου πάσης τάξεως και ηλικίας και απετέλεσε πανήγυριν, η οποία επαναλαμβανομένη συχνά θα καταστήση την Κηφισιάν το θερινόν κέντρο όλων των Αθηναίων και Πειραιωτών. Από της 3 μ.μ. ώρας ήρχισεν η εορτή εν τη κεντρική πλατεία της Κηφισιάς όπου είχεν ανεγερθή περικαλλές περίπτερον. Εκεί έγεινεν αγιασμός παρευρισκομένου πολλού κόσμου εν οις ο κ. πρωθυπουργός, ο δήμαρχος Αθηναίων και πολλοί άλλοι. Ο κ. Ηλιόπουλος αντιπρόεδρος της αδελφότητος ευθύς μετά τον αγιασμόν εξεφώνησε λογίδριον πανηγυρικόν, μεθ’ ο υπό την σκιάν της ευρυκλάδου πλατάνου ήρχισεν η κίνησις και η αγορά των ανθέων. Ολόκληρος η πλατεία διεθέετο υπό αρωματώδους αύρας, η οποία εξεχύνετο από του περιπτέρου, όπου πυραμίδες ρόδων και άλλα άνθη και κάνιστρα φραουλών και κεράσια απετέλουν τον γλυκύτερον διάκοσμον του περιπτέρου και θελκτικωτάτην την εικόνα του έαρος. Οι αγοραστές αθρόοι προσήρχοντο και ηγόραζον άνθη, και εγέλων και εφλυάρουν, ενώ η μουσική του Χατζηκώστα ανέκρουε διάφορα μουσικά τεμάχια μέχρι εσπέρας. Και ούτως η ωραία εορτή επέτυχεν, ως προείπομεν, θα επαναληφθή δε πολλάκις».         («ΕΣΤΙΑ» 20-5-1896)